Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych strony ideainventor   pod adresem: http://ideainventor.pl (strona firmowa) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu MadlennnHandmade siedziba i adres: Dobryszyce 97-515, Ul. Wieluńska 15 a („Właściciel”).
 3. Właściciel przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania firmy i kontaktu z klientami, w szczególności w zakresie wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak np cele marketingowe lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 5. Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe osób zarejestrowanych na stronie ideainventor, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
 1. nazwisko i imiona Klienta;
 2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres zameldowania na pobyt stały;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
 6. adresy elektroniczne Klienta.
 1. Właściciel przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Sklepu internetowego oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
 • Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 • oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Właściciel przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Sklepu internetowego przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Właściciela zależy od uzyskania zgody Klienta.

4. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Wieluńska 15, 97-505 Dobryszyce, lub drogą mailową na adres: biuroideainventor@gmail.com

5. Przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

6. Udostępnianie danych może następować tylko w granicach prawa i w zakresie niezbędnym dla celu przetwarzania danych na rzecz podmiotów współpracujących z Właścicielem w związku z prowadzeniem strony ideainventor Sklepu, w szczególności na rzecz podmiotów zajmujących się wysyłką towarów, na rzecz podmiotów zapewniających właściwe działanie Sklepu Internetowego, na rzecz operatorów płatności jak również na rzecz podmiotów świadczących dla właściciela usługi marketingowe.

7. Strony Sklepu internetowego są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Właściciela przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Właściciel zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Sklepu internetowego zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Sklepu internetowego zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

8. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu internetowego są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Właściciela.

9. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

10. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu internetowego prosimy kierować na adres e-mail: biuroideainventor@gmail.com

Scroll to Top