Efektywne zarządzanie zespołem

Opis szkolenia:
W każdej organizacji umiejętność właściwego zarządzania ludźmi to umiejętność, która przyczynia się do zwiększania potencjału Firmy na wielu płaszczyznach. Podczas tego szkolenia dowiesz się jak najlepiej wykorzystać potencjał ludzki, jak sprawić aby Twoi podwładni byli dumni, że pracują razem z Tobą oraz jak ich codziennie motywować.

Korzyści dla uczestnika

• Uczestnicy po szkoleniu nabędą umiejętność rozbudzania pozytywnej energii do pracy u swoich podwładnych i współpracowników
• Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętność budowania właściwego obrazu własnej osoby w percepcji swoich współpracowników i podwładnych.
• Będą potrafili diagnozować umiejętności swoich pracowników , a poprzez ukierunkowane zarządzanie kompetencjami zwiększać efektywność pracy podległego zespołu.
• Szkolenie uświadamia wszystkie krytyczne obszary zarówno w ścieżce postępowania menadżera jak i jego zespołu.

Metody pracy używane podczas szkolenia
• Studium przypadku( case study)
• Scenki, odgrywanie ról
• Ćwiczenia indywidualne
• Ćwiczenia grupowe
• Dyskusje
• Wykład
• Symulacje
• Gry

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane do osób zarządzających.
Szkolenie polecane wszystkim, którzy poprzez poznanie zasad związanych z zarządzaniem i przywództwem, będą postrzegać swoje stanowisko pracy i codzienny kontakt z pracownikami jako możliwość tworzenia nowej jakości, a całokształt będą widzieć nie jako kapryśny los, ale jako przewidywalny, oparty na zasadach proces.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%

Program szkolenia

I Dzień

1. Idea kierowania

• Historyczny pazur we współczesnym zarządzaniu- krótki rys ewolucji zarządzania i czynników wymuszających zmiany
• Co to znaczy dobrze zarządzać
• Profil skutecznego menadżera- cechy i zachowania
• Dostępność narzędzi kierowania w zależności od wagi stanowiska kierowniczego
• Cechy charakterystyczne i różnice między liderem grupy a kierownikiem wyższego szczebla

2. Zarządzanie jako system naczyń połączonych

• Funkcje kierowania
• Ważne umiejętności manifestujące się w kierowaniu zespołem
• Umiejętności komunikacji, motywacji, organizowania czasu pracy swojego i podwładnych, planowania, delegowania, kontroli .
• Style kierowania a wpływ na inicjatywę pracowników i rozwój kompetencji
• Koncepcja Blancharda jako model sprzyjający rozwojowi kompetencji

3. Kompetencje- cenne komponenty kapitału ludzkiego w rękach osób zarządzających

• Zarządzanie a kompetencje-śladami Petera Druckera
• Pojęcie kompetencji
• Umiejętność definiowanie profili kompetencyjnych oczekiwanych na danym stanowisku
• Synergiczne oddziaływanie czynników wpływających na poziom kompetencji
• Umiejętności menadżera potrzebne zarówno przy tworzeniu profili jak i przy ocenie zasobów kompetencji pracowników

4. Komunikacja- zbiór niezbędnych narzędzi do wydobycia i rozwijania kompetencji pracowników

• Bestsellery komunikacji-sprawdzone narzędzia zapewniające skuteczną komunikację
• Komunikacja synergiczna – morze możliwości
• Zasady rekonstrukcji otrzymanych komunikatów- fundament, na którym budujemy efektywną komunikację z pracownikiem
• Waga komunikacji werbalnej i niewerbalnej w codzienności
• Jak słuchać, by tworzyć dobry kontakt oraz zdobywać ważne informacje
• Jak mówić, by być zrozumianym
• Zaburzenia komunikacji związane z osobą nadawcy
• Filtry komunikacji przeszkadzające w porozumiewaniu się

5. Motywowanie – Jak sprawić, by ludziom chciało się chcieć

• Rys najważniejszych teorii motywacji
• Najskuteczniejsze narzędzia motywacji wpływające na rozwój i efektywność
• Motywowanie płacowe
• Jakie zasady muszą być spełnione, aby system ułatwiał zarządzanie kompetencjami
• Motywowanie pozapłacowe- najskuteczniejsze narzędzie motywacji dostępne na każdym szczeblu zarządzania

6. Najczęstsze problemy z motywowaniem pracowników i ich źródła

• Najczęstsze błędy sabotujące nasze działania w zakresie skutecznego zwiększania potencjału naszych pracowników
• Czynniki społeczne utrudniające wzbudzanie wzrastającej efektywności oraz możliwości ich eliminacji
• Tradycyjne metody motywowania-kij i marchewka
• Motywowanie zależne czyli poker znaczonymi kartami dla dobra obu stron

2 Dzień

7. Połączenie uniwersalnych zasad z indywidualnym podejściem do każdego pracownika

• Idea oceny pracowniczej-najważniejsze aspekty
• Metody zdobywania i źródła właściwej wiedzy o pracowniku
• Matryce kompetencji i kryteria oceny
• Opór w trakcie oceny – z czego wynika i jak go przełamywać
• Budowanie atmosfery zaufania
• Identyfikacja problemów i luk kompetencyjnych
• Tworzenie środowiska autentycznego dialogu z pracownikiem

8. Rozmowa Oceniająca

• Rozmowy korygujące i rozmowy oceniające
• Bariery mentalne
• Umiejętności i wiedza przełożonego przeprowadzającego ocenę
• Rola przygotowania się przed rozmową
• Przygotowanie pracowników do rozmowy
• Poszczególne fazy rozmowy oceniającej
• Umiejętność motywowania, informowania i ustalania dalszych planów z pracownikiem
• Błędy na etapie przeprowadzania rozmowy oceniającej
• Jak chwalić i jak udzielać konstruktywnej krytyki
• Jak radzić sobie z emocjami naszymi i pracownika

9. Zarządzanie kompetencjami w dziale

• Właściwe rozdzielanie pracy, a umiejętność delegowania
• Różnica między delegowaniem, a spychologią
• Najczęściej popełniane błędy
• 6 stopni delegowania- w zależności od kompetencji kierownika i pracownika
• Korzyści dla kierownika, pracownika i organizacji

10. Najbardziej zaawansowane techniki zarządzania

• MBO – bank kompetencji , cele indywidualne i rynek celów, nastawienie na czynnik ludzki w sztywnym kagańcu konkretnych wskaźnik
• Zasady ustalania celów SMART
• Kaskadowanie
• Zasada rozliczania-jasno określone wskaźniki
• Wymuszanie współpracy-rynek celów
• Inne modele zarządzania ułatwiające właściwe zarządzanie kompetencjami

 

Zapytaj o szkolenie z zarządzania m.in W Warszawie, Łodzi Krakowie lub innych dużych miastach    już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top