Samorozwój handlowca. Moderowanie zmian w kierunku ciągłego wzrostu.

Elastyczność oraz zmiany usprawniają prace, otwierają nowe drogi oraz zwiększają konkurencyjność.
To pracownicy są lokomotywami, od których zależy sytuacja firmy. Wyposażenie handlowców w podstawowe umiejętności  sprzedażowe to pierwszy najważniejszy element.

Na tym  fundamencie dopiero możemy zapalić inicjatywę  poszczególnych handlowców i pokazywać im drogę.
Pokazanie handlowcom wartości indywidualnych rozwiązań, zainicjowanie ich kreatywności naszkicowanie możliwości poszukiwania udoskonaleń, rozwoju oraz pokazanie  jak zapalać na co dzień ogień jest celem tego szkolenia.

Co zmieni się u uczestników po szkoleniu?

 • Zdobędą wiedzę , pozwalającą uświadomić sobie działania spowalniające  i blokujące  dotychczasowe działania sprzedażowe
 • Zdobędą umiejętność ciągłego powiększania strumienia wartości aktualnych działań sprzedażowych
 • Zyskają świadomość wagi ciągłego rozwoju, samodoskonalenia w dążeniu do optymalizacji swoich działań
 • Zyskają umiejętność inicjowania swojej kreatywności  poprzez przekazanie  technik generowania pomysłów
 • Będą potrafili diagnozować własne ograniczenia i kreślić własne drogi rozwoju
 • Będą potrafili sterować swoją pracą tak aby wykorzystywać swoje  predyspozycje i wykorzystywać dostępne na daną chwilę możliwości
 • Powiększą swoją wiedzę w zakresie automotywacji

Metody pracy używane podczas szkolenia
– Studium przypadku( case study)
– Scenki, odgrywanie ról
– Ćwiczenia indywidualne
– Ćwiczenia grupowe
– Dyskusje
– Wykład
– Symulacje
– Gry

Grupa docelowa

Szkolenie zaprojektowane dla handlowców.

Zaprojektowane tak, aby poprawić efektywność samodzielnych procesów sprzedażowych oraz zainicjować własne inicjatywy pracowników.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%

 

Program szkolenia
I Dzień

1. Piramida realnych zmian w działaniu handlowca

 •  Koncepcja zmian w kontekście całokształtu działania handlowca
 •  Zmiana – jedyna pewna wartość
 • Proces eliminowania błędów
 • Rozwiązywanie problemów jako wyzwanie i wytyczanie drogi dalszego rozwoju
 •  Błędy powierzchownych działań samodoskonalenia
 •  Właściwy  algorytm powiększania zasobów handlowca
 • Mechanizmy psychologiczne uruchamiające bądź blokujące rozwój handlowca
  – Automatyzm
  – Wyuczona bezradność
  – Myślenie konwergencyjne, a dywergencyjne
  – Niwelowanie hamulców w szukaniu rozwiązań

METODYKA OSIĄGANIA CELU MODUŁU:
Trener poprzez wykorzystanie mechanizmów peer coachingu  stymuluje uczestników szkolenia do stworzenia matrycy  eliminowania błędów   . Matryca jest jednocześnie mapą  pokazują kierunek  eliminowania błędów oraz  pokazuje ścieżki budowania rozwiązań dla klientów.

W module zostanie wykorzystana m.in. gra ,, dwa okopy’’ mająca na celu uświadomić wagę mechanizmów, które blokują  handlowca w wygenerowaniu dobrych skutecznych rozwiązań.
Drugim z zaplanowanych ćwiczeń jest ,, Gorące krzesło ‘’. To ćwiczenie również  uświadamia  ogromną wagę wewnętrznych programów   na funkcjonowanie zawodowe. Poprzez odkrycie blokad uczestnicy dostają klucz do zmian.

2. Automotywacja i żelazna logika efektywnych zmian – techniki przydatne w implementacji zmian i samorozwoju handlowców

 •  Uświadomienie potrzeby zmian i rozwoju
 •  Ustalanie priorytetów ze względu na specyfikę potrzeb handlowca
 • Źródła inspiracji w pracy handlowca
 • Gdzie szukać pomysłów i rozwiązań
 •  Samoświadomość i konstruktywny  deficyt w generowaniu rozwoju

METODYKA OSIĄGANIA CELU MODUŁU:
W tym module uczestnicy będą mieli okazje wyciągać wnioski z zastosowanych w module case study.
W module zostanie użyta gra ,, Poker znaczonymi kartami’’. Ćwiczenie poprzez uświadomienie ogromnej roli wiedzy w uzyskaniu przewagi,  zwiększa również motywacje uczestników do stałego rozwoju.
W module zaplanowano również indywidualne ćwiczenie  trenujące u uczestników myślenie wielotorowe  szczególnie przydatne w sytuacjach krytycznych , gdzie istnieje potrzeba generowania szybko nowych rozwiązań. Ćwiczenie oparte na technice  konstruktywnego deficytu.

3. Sprawić, by chciało się chcieć

 •  Instrukcje uruchamiania umysłu
 • Sposoby aktywowania umysłu w pracy handlowca
 • Praktyczne narzędzia aktywowania umysłu ( wielokrotne pytania, przekorne procesy, śmiałe hipotezy, wizualizacja efektu końcowego z podróżą wstecz)
  •  Naturalne sposoby zwolnienia własnych zasobów
  – Wykorzystanie intuicji
  – Wyobraźni
  – Przekory
  – Motywacji osiągnięć
  •  Koło automotywacji
  •  Planowanie i stawianie celów jako jedna z skutecznych metod automotywacji – SMART

WYBRANA METODA AKTYWNA
Celem zaprojektowanych  w tym module ćwiczeń  jest nabycie umiejętności wypracowania sobie najlepszych dróg  do uruchamiania myślenia innymi drogami niż dotychczas.
Drugim rodzajem aktywności jest ,, własny zbiór SMARTÓW’’ Aktywność poprzedzona jest krótkim ruchowym ćwiczeniem pokazującym jak wielką siłę  ma punkt odniesienia , który daje nam ambitny cel .

4. Ciągłe podnoszenie poprzeczki handlowca- gwarancja ciągłego powrotu klientów

•  Co czyni Twoje usługi i Twoją Firmę wyjątkowym?
•  Ustawienie poprzeczki wyżej-zapewnienie emocjonalnych wrażeń klientowi
– Przykłady prekursorów
•  Nietypowe działania Twoje i Twoich współpracowników zapewniające pozytywne emocje  Twoim klientom

WYBRANA METODA AKTYWNA

Trener generuje burze mózgów gdzie uczestnicy zgłaszają mnóstwo pomysłów związanych z zapewnieniem klientowi pozytywnych emocji budujących zaangażowanie

 

5.  11 i 12- TPS  czyli szanowanie partnerów biznesowych i osobiste zaangażowanie  ,,Genchi Genbutsu‘’ i przełożenie  tych  zasady  w relacjach biznesowych

•  Główne zasady Genchi Genbutsu
– Zaangażowanie osobiste i gruntowne zrozumienie sytuacji
– Ciągły rozwój  u źródeł
– Przyjęcie odpowiedzialności za efekty
•  Przykłady  zastosowania  ,,G G’’ w sprzedaży w wielu firmach
•  Metoda przekazania dodatkowych korzyści dla klienta dzięki zastosowaniu \”osobistego zaangażowania\”
METODYKA OSIĄGANIA CELU MODUŁU:
Ten moduł jest zaprojektowany tak,  aby uczestnicy uświadomili sobie wagę  gruntownego zaangażowania i wagi nastawienia na ciągły rozwój.  W module  zaplanowano ćwiczenia grupowe w  oparciu o burze mózgów.

6. Metoda mieczy samurajskich

•  Właściwa mieszanka- dobór odpowiednich zabiegów , aby zdobyć przewagę na tle konkurencji
•  Niepowtarzalne rzemiosło-indywidualne traktowanie-indywidualny niepowtarzalny efekt
•  Mozolna praca-szlifowanie umiejętności w codziennym kontakcie z klientami i eliminowanie każdej niedoskonałości
•  Wysoka jakość i niezawodność Twoich usług handlowych
•  Co jest Twoim mieczem?

METODYKA OSIĄGANIA CELU MODUŁU:
W module zostaną zastosowane indywidualne ćwiczenia mające na celu uświadomienie uczestnikom indywidualną mieszankę z której wykuwają swoje techniki i tworzą własną markę handlowców.

Scroll to Top